info@visaexpert.co.il

שירותי הוצאת ויזה לארה"ב וקנדה

 053-238-238-1    03-77-179-77

VISAEXPERT.CO.IL תקנון של אתר

 • חברת "המומחה לקבלת ויזה לארה"ב" (להלן תקרא "בעל האתר") מפעילת אתר www.visaexpert.co.il אשר מציע ייעוץ, עזרה ושירותים נלווים בתשלום, הקשורים לתהליך של הוצאת ויזה לארצות הברית. השרות ניתן באמצעות הטלפון, דואר אלקטרוני ו/או מילוי שאלון הקיים באתר ו/או קבלת סיוע מאחד מנציגי החברה.

 

 • מטרת התקנון הינה הסדרת היחסים בין בעל האתר לבין כל משתמש,גולש באתר או לקוח של החברה (להלן: "המשתמש"). בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו.

 

 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את העלות דמי שימוש באתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכן לעדכן את גובה האגרה בהתאם לעדכונה על ידי שגרירות ארה"ב.

 

 • השימוש באתר מיועד לבני גיל 18 ומעלה אשר מחזיק בכרטיס אשראי בתוקף בלבד.

 

 • בעל האתר אינו מתחייב או נושא באחריות לאישור הענקת הוויזה על ידי השגרירות של ארצות הברית או קונסוליה הכללית של ארצות הברית.

 

 • הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.

 

 • השימוש באתר www.usvisa.expert וקבלת שרות מנציגי החברה הינם על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר. בכניסתך וגלישתך באתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

 

 • בכל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" המופיע באתר או דרך הכתובת דואר האלקטרוני: visaexpertcoil@gmail.com

 

 • בעת פניה טלפונית ישירות ליועצות, חלק משיחות הטלפון מוקלטות לצורך בקרת איכות.

 

 • מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם. אין להעתיק ואין לעשות שימוש בחומר המופיעה באתר בהיעדר הסכמה מלאה של בעל האתר.

 

 • השירותים הניתנים ע"י האתר www.visaexpert.co.il כאמור כרוכים בתשלום, ביטול הזמנת שירות אינו מקנה זכות לקבלת החזר כספי. משתמשי האתר מתבקשים לקרוא היטב את פרטי עלות השירותים השונים בטרם הזמנתם. בעל האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי השירותים המוצעים באתר.

 

 • בהמשך לסעיף הקודם, ביטול תור שנקבע לראיון בשגרירות מבלי מתן התראה מספקת כפי שדורשת השגרירות (3 ימי עסקים לפחות) עשוי להוביל לדרישת תשלום חדשה לצורך קביעת תור נוסף.

 

 • האתר www.visaexpert.co.il אינו פועל בתיאום ו/או שיתוף עם שגרירות ארצות הברית ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אחר. בעל האתר ו/או נציגיו ו/או מי מטעמם אינם מבטיחים ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת ויזה.

 

 • הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו. בעל האתר אינו אחראי בגין כל קישור כאמור ו/או בקשר לכל אתר שאליו יבוצע הקישור ו/או לכל תוכן המצוי בו.

 

 • בעל האתר משתמש בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.

 

 • לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.

 

 • בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

 

 • בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר של השגרירות ובמערכת קביעת תורים של השגרירות ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר של השגרירות ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

 

 • בעל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר. באחריות המשתמש לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

 

 • אין להעתיק, להציג , לשחזר, לבצע בפומבי או לפרסם כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה מראש של בעל האתר.

 

 • המשתמש ישפה ויפצה את בעל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

 

 • בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של חומר כלשהו המאוחסן באתר.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה ו/או להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 • כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. בכל מקרה, המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית. השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בעל האתר איננו אחראי ולא תהיה אחראי בשום צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף שייגרמו ו/או עשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

 

 • מודגש בזאת כי יעוץ שניתן על ידי נציגי החברה תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.

 

 • שירותים נוספים כגון: שינוי מועד ריאיון, הגשת טפסים מחודשת, הנפקת שוברי תשלום חדשים, ויזת חירום ועוד כרוכים בתשלום נפרד.

 

 • הטפסים בנוגע לריאיון של לקוח יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ויכללו את מועד ופרטי הריאיון הצפוי. במידה וטפסים אלו לא יגיעו אל הלקוח תוך זמן סביר, באחריות הלקוח לברר את הנושא מול בעל האתר. לא תישמע כל טענה ו/או תביעה בגין אי קבלת הטפסים במועד ולמפעיל אין כל אחריות בנושא.

 

 • בעל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 • בעל האתר רשאי, בעצמו ו/או תוך שיתוף פעולה ו/או באמצעות שותפיו העסקיים לשלוח למשתמשי האתר חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיו עסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

 

 • לאחר שצוות האתר הכין טופס בקשה לוויזה לארה"ב "DS-160" בעבור המשתמש או מי מטעמו, לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי בעבור השרות, גם במידה והמשתמש לא ניגש לראיון שתואם בעבורו, מכל סיבה שהיא, לרבות "כוח עליון" ו/או נדחתה בקשתו להנפקת הוויזה על ידי שגרירות ארה"ב. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 

 • על הגולש חלה האחריות להזנת פרטים נכונים ומדויקים, המשתמש מתחייב לא להזין מידע כוזב. הזנת פרטים שגויים והגשת הטופס מחדש תהה כרוכה בתשלום האגרה בגין שובר הויזה על סך 160$ ועלות טיפול חוזר על סך 150 ש"ח.

 

 • יצוין כי מתן מידע כוזב לרשויות ההגירה של ארה"ב מהווה עבירה פלילית וכן כי כל הצהרה שקרית או מטעה עלולה להוביל לשלילת הבקשה לוויזה ו/או הכניסה לארצות הברית לצמיתות. בעל האתר יהא פטור מכל אחריות למקרים של שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות הקלדה ו/או שגיאות דפוס במסגרת הזנת הפרטים על ידי המשתמש באתר ו/או מסירת הפרטים לנציג האתר. המשתמש מנוע מלטעון כנגד בעל האתר בגין נזקים שייתכן ויגרמו בשל שיבושים וטעויות כאמור.

 

 • הנך מתחייב לשפות את בעל האתר, או מי מטעמו, בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו ו/או כל הפרה של תנאי מתקנון האתר.

 

 • פעולת הרכישה מהווה הסכם התקשרות בין אם ההזמנה בוצעה באמצעות האתר ובין אם באמצעות הטלפון או הפקס המופיעים באתר.

 

 • פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר. מפעילי האתר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.

 

 • החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.

 

 • בכל מקרה בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 

 • בעל האתר ו/או מי מטעמה רשאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של האתר ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.

 

 • בעל האתר אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 

 • בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע את השימוש באתר, את הגישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את ההרשמה לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. בפרט, בעל האתר יעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר,במשתמשיו, במפעילי האתר או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בעל האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

 

 • באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית שימוש באתר בכל דרך שהיא.

 צרו איתנו קשר:

053-238-238-1

  03-77-179-77

  info@visaexpert.co.il

שעות עבודה

   ימים א'-ה'   20:00 - 08:00

   ימי   ו'           17:00 - 08:00